Top
Corporate

นโยบายรับประกันสินค้า

Warranty Policy

ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ทุกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ผ่านกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอย่างถี่ถ้วน
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานฮาลาล
ยืนยันคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า

เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า เราจึงกำหนดให้มี “การรับประกันความพึงพอใจ”

การรับประกันความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ ล้วนมีคุณภาพสูง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ จึงมีการรับประกันสินค้า ยืนยันถึงคุณภาพอย่างเคร่งครัดและผ่านการทดสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด การรับประกันความพอใจของลาชูเล่นี้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณค่าที่จะได้รับอย่างเต็มที่จาการซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นหลักประกันความมั่นใจในการขายของสมาชิกลาชูเล่อีกด้วย

 

หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่และไม่พอใจ บริษัทฯ มีการรับประกันความพึงพอใจ ดังนี้

 • เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า
 • ให้เครดิตเต็มจำนวนสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นของลาชูเล่
 • คืนเงินให้เต็มมูลค่าตามราคาของผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไป

การรับประกันความพึงพอใจ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายขึ้นโดยเจตนาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง

 

หากสมาชิกลาชูเล่ ไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ บริษัทยินดีรับคืนผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ

เงื่อนไข "การรับประกันความพอใจ"

 1. กรอก “แบบฟอร์มส่งคืนสินค้า” ส่งมาพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ส่งกลับคืนมายังบริษัท
 2. จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีรายการตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน
 3. จะต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ตัวแทนจำหน่ายลาชูเล่ออกให้กับลูกค้า
 4. ต้องแสดงรูปถ่ายใบหน้าตรงก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และหลังใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่เกิน 30 วัน
 5. การรับคืนผลิตภัณฑ์ บริษัทจะรับคืนจากตัวแทนจำหน่ายหรือสมาชิกและลูกค้าลาชูเล่เท่านั้น บริษัทฯ จะพิจารณาคืนเงินเต็มจำนวนให้ภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ซื้อสินค้า)

กฎการซื้อกลับคืน

กฎการซื้อกลับคืน จะครอบคลุมสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

 • ตัวแทนจำหน่ายลาชูเล่ต้องการที่จะเลิกทำธุรกิจลาชูเล่
 • ตัวแทนจำหน่ายลาชูเล่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืนบริษัท

เงื่อนไขกฎการซื้อกลับคืน

 • สมาชิกลาชูเล่ที่ตัดสินใจเลิกทำธุรกิจลาชูเล่ จะได้รับเงินค่าชุดสมัครคืน หากสมาชิกลาออกจากธุรกิจลาชูเล่ภายใน 90 วันหลังจากวันที่สมัคร
 • สมาชิกลาชูเล่ที่ลาออกมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องคืน การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับบริษัท ตามปกติแล้วสมาชิกลาชูเล่จะได้รับเงินค่าผลิตภัณฑ์คืนในราคาสมาชิก และจะถูกหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5% ของยอดพีวีทั้งหมด
 • กฎการซื้อกลับคืนของลาชูเล่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดรวมทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกฎนี้จะไม่มีผลกับสิ่งที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทปต่างๆ และสิ่งของอื่นๆ ที่มิได้ผลิตขึ้นโดยบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การคืนผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎการซื้อกลับคืน

 • สมาชิกลาชูเล่ที่ประสงค์จะคืนผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ จะต้องกรอก “แบบส่งคืนสินค้า" ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ส่วนรับคืนสินค้า บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกั
 • บริษัทฯ จะรับคืนผลิตภัณฑ์ที่มีพีวี และรับคืนหรือแลกเปลี่ยนอกสารสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ซื้อสินค้า)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการสาธิตถือว่าเป็นการลงทุนเช่นเดียวกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถูกใช้เพื่อส่งสริมธุรกิจจึงนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ไปแล้วเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ส่วนรับคืนสินค้า บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกที่ใช้อย่างผิดวิธี บริษัทไม่รับคืน เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข "การรับประกันความพอใจ" หรือ "กฎการซื้อกลับคืน" กรุณาอ่านคำแนะนำบนฉลากของผลิตภัณฑ์และเอกสารคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ลาชูเล่อย่างละเอียด
 • "กฎการซื้อกลับคืน" ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น บริษัทไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีจำหน่ายแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน หลังจากประกาศเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายและสมาชิกลาชูเล่ทราบผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนยกเลิกจำหน่าย
 

เอกสารซื้อขายในธุรกิจขายตรง และกฎระเบียบในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

“ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ในการขายสินค้าทุกครั้ง ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้า (ใบเสร็จรับเงิน) ให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับการขายสินค้านั้นด้วย โดยจะต้องระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขาย และวันที่ส่งมอบสินค้า 

 

กรณีการซื้อขายสินค้าใดที่ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงไม่ได้จัดให้มีเอกสารการซื้อขายย่อมไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค และเมื่อมีการส่งเอกสารการซื้อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคเมื่อใด ก็ให้เริ่มนับ 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้านั้น แต่หากผู้จำหน่ายอิสระ หรือตัวแทนขายตรงฝ่าฝืนไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าที่มีข้อความดังกล่าวนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท”

 

สมาชิกลาชูเล่ที่จำหน่ายสินค้า ต้องมอบใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริโภคและอาจแนบใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อแนะนำและเสนอขายสินค้า โดยใบเสร็จรับเงินต้องระบุชื่อบริษัทและชื่อผู้ขายอย่างสมบูรณ์พร้อมรายละเอียดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของบริษัทหรือของผู้จำหน่าย รวมถึงเงื่อนไขการจำหน่ายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคทราบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า

 

อย่าลืม!
ออกใบเสร็จทุกครั้ง...ที่มีการขายสินค้า
"ไม่มีใบเสร็จ...ไม่มีหลักฐาน...ไม่มีการคืนเงิน"

 

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.