Top
Corporate

จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ

Business Ethics

“ลาชูเล่” ยึดมั่นการดำเนินงานตามแนวคิดคุณภาพ คู่ คุณธรรม
กำหนดให้สมาชิกลาชูเล่ทุกท่านได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงและกฎระเบียบบริษัท

เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน สร้างธุรกิจด้วยวิธีการถูกต้อง
เติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ลาชูเล่

 1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด จงยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ จะนำมาสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก
 2. จะนำมาสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมัครเป็นสมาชิก
 3. อย่าชักชวนให้ผู้อื่นสมัครหรือซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีความต้องการอันแท้จริงที่จะบริโภคสินค้า
 4. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้จากธุรกิจลาชูเล่ จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของลาซูเล่อย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจลาชูเล่ คือโอกาสในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยการทำงานด้วยความมานะพยายามและความตั้งใจจริง
 5. อย่าขายตัดราคาหรือลดราคาต่ำกว่าที่บริษัทฯ กำหนด จงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การขายตัดราคา จะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ และจะก่อให้เกิดความสับสนต่อวงจรการดำเนินธุรกิจด้วย
 6. ห้ามวางขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ที่แสดงความจงใจในการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมิใช่สมาชิกลาชูเล่ ทั้งนี้เนื่องจากระบบการขยายงานของบริษัทฯ เป็นการขายตรงหลายชั้น เป็นการขายด้วยวิธีการขายแนะนำให้กับผู้มุ่งหวังเป็นหลัก การขายในสถานที่ดังกล่าวจะเป็นการทำลายระบบที่ถูกต้องในการขยายงานและกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นอีกด้วย
 7. อย่ากล่าวเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จงชี้แจงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ตามวิธีที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ อย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือฉลากของผลิตภัณฑ์
 8. ห้ามทอดทิ้งลูกค้า
 9. อย่าพยายามเปลี่ยนหรือซักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสายงานหนึ่งไปสู่อีกสายงานหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจ
 10. อย่าใช้เครือข่ายของสมาชิกในการขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ สมาชิกลาชูเล่จะต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ลาซูเล่อย่างเต็มที่ ห้ามช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่โดยเด็ดขาด
 11. อย่าสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ให้กับสมาชิกในสายงานอื่น เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการคํานวณค่าคอมมิชชั่น จงสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์จากแม่ทีมโดยตรงของคุณ หรือสั่งซื้อจากบริษัท ทั้งที่สำนักงานใหญ่ หรือในงานประชุมที่บริษัทจัดขึ้น รวมทั้งสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เพราะจะมีผลโดยตรงกับการคำนวณค่าคอมมิชชั่น
 12. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์ การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้สมาชิกในสายงานสำรองผลิตภัณฑ์ไว้มากกว่าจำนวนที่ขายได้ในแต่ละเดือน เพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิรามิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 13. อย่าละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด) ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ หากสมาชิกต้องการใช้ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายทางการค้าใดๆ ของบริษัท โปรดขออนุญาตพร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
 14. การคิดค่าคอมมิชชั่นและการรับรางวัลเงินสด
  • คอมมิชชั่น สมาชิกที่รักษายอด สามารถรับได้ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป บริษัทฯ จะยึดวิธีการรับค่าคอมมิชชั่นตามที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการปิดยอดในเดือนนั้น
  • สมาชิกต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย โดยจะหักจากค่าคอมมิชชั่นไว้ ตามที่กฎหมายกำหนด
 15. การโอนการเป็นสมาชิกลาชูเล่
  • สมาชิกสามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกลาชูเล่ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผู้รับโอนคือผู้ที่ระบุชื่อไว้ในใบสมัครหรือญาติพี่น้องเท่านั้นและผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประการ
  • ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนและบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรสมาชิก
  • กรณีสมาชิกเสียชีวิต บริษัทฯ จะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาท หรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร
  • ในการโอนสิทธินั้น ผู้รับโอนจะต้องดํารงสถานภาพอยู่บนตําแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ
  • เมื่อโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้ผู้อื่นแล้ว ผู้โอนไม่มีสิทธิ์สมัครใหม่กับสายงานอื่น
 16. การยกเลิกธุรกิจ
  1. หากสมาชิกของบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ สมาชิกมีสิทธิในการคืนสินค้าในสภาพที่ขายต่อได้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจมายังบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ซื้อจากบริษัทฯ ภายในเวลา 30 วัน นับก่อนวันที่ท่านแจ้งยกเลิกธุรกิจ และบริษัทฯ จะดําเนินการคืนเงินแก่สมาชิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่สมาชิกใช้สิทธิ์คืน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์หักค่าดําเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดและมีสิทธิ์หักกลบลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา 23 ของ พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่ผู้จําหน่ายอิสระจะต้องชําระได้
  2. เมื่อท่านสมาชิกยกเลิกการทําธุรกิจกับบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ปัญหาจากการแย่งสายงาน บริษัทฯ จึงมีกําหนดเกณฑ์การยกเลิกธุรกิจเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
   • สมาชิกทั่วไปจนถึงระดับ 20% หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ภายในเวลา 6 เดือน
   • สมาชิกระดับ 25% หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจจะไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ในระยะเวลา 1 ปี
   • สมาชิกระดับบรอนซ์สตาร์ขึ้นไป หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ตลอดไป
 17. การสิ้นสุดสภาพสมาชิก บริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้
  • กรณีสมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งและไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฏนั้นภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
  • กรณีสมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดที่บิดเบือนอย่างร้ายแรงและไม่อาจ แก้ไขด้วยบทลงโทษอื่นๆ
  • ดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่เป็นการรบกวนองค์กรสมาชิกทั้งในสายงานตนเองและสายงานอื่น
  • สมาชิกมีการฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง
  • สมาชิกได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในใบสมัคร
  • สมาชิกทั่วไป, 10%, 15% ที่ไม่มียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ภายใน 1 ปี
  • สมาชิกระดับ 20% ขึ้นไป ไม่ได้รับคอมมิชชั่นภายใน 1 ปี
  • การเพิกถอน หมายถึงการสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 18. การจําหน่ายสินค้า
  1. เมื่อมีการจําหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคซึ่งมิใช่สมาชิกด้วยกัน จะต้องมีเอกสารสัญญาซื้อขายที่ถูกต้องซึ่งมีจําหน่าย ณ ที่ทําการบริษัทฯ อันมีสาระสําคัญว่าจะต้องมีการรับประกันความพึงพอใจและรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยสมาชิกต้องคืนเงินเต็มจำนวนแก่ผู้บริโภค และนำสินค้ากลับมาคืนยังบริษัทฯ
  2. ในการเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อนและต้องไม่ กระทําการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้สมาชิกหรือผู้จําหน่ายอิสระต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสมาชิกลาชูเล่ 
ซึ่งบริษัทฯ ออกให้
 19. การกระทําของสมาชิกอันจะนําไปสู่มาตรการลงโทษ
  • สมาชิกฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
  • สมาชิกได้กระทําการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  • สมาชิกกระทําการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
 20. มาตรการลงโทษ
  • ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ขั้นที่ 2 งดรับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
  • ขั้นที่ 3 ปลดออกจากการเป็นสมาชิก
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 18 โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ
  • มาตรการการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กําหนดบทลงโทษโดยวิธีใด ตามดุลยพินิจ
  • **กฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งหมด นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

สัญญาและกฎข้อระเบียบข้อบังคับ สมาชิกลาชูเล่

 1. สมาชิกทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรง จะต้องทำธุรกิจให้อยู่ในหลักจริยธรรม ศีลธรรม ยุติธรรม ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน ความซื่อสัตย์ สุจริตและจะไม่ไปพัวพันในกิจกรรมอื่นใด อันจะนำมาซึ่งความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทหรือสมาชิกท่านอื่น รวมทั้งปลอมแปลงสินค้าของบริษัท หรือนำสินค้าของบริษัทไปเพื่อทำรูปแบบธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการแข่งขันนกับบริษัทฯ หากสมาชิกท่านใดฝ่าฝืนหรือรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฟ้าฝืนหรือให้การสนับสนุนดังกล่าว ผู้สมัครหรือผู้ร่วมยินยอมชดใช้ค่าเสียทาย ดังกล่าวให้แก่บริษัท เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และจะต้องชำระทันทีเมื่อมีการเรียกร้อง
 2. สมาชิกทุกท่านของบริษัทฯ คือคู่สัญญาที่มีอิสระไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทและยิ่งไปกว่านั้น ผู้จำหน่ายอิสระห้ามกระทำการจัดประชุมแถลงข่าวเรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เข้ามาชักชวนสมาชิกในบริษัทหรือมีการแสดงตัวว่ามีความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและอื่นๆ อันนอกเหนือจากการเป็นเพียงคู่สัญญาที่มีอิสระ
 3. สมาชิกทุกท่านที่สมัครเข้ามามีสิทธิ์ร่วมเป็นสมาชิกของบริษัทเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะผูกมัดบริษัท ในข้อผูกมัดใดๆ ในการทำภาระผูกพันหนังสือสัญญา คำมั่นสัญญา หนี้สิน นิติกรรมสัญญาใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือให้บริษัทชดใช้การสูญเสียหรือหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของสมาชิก หรือฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญานั้นๆ
 4. สมาชิกจะต้องคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกและบริษัท รวมทั้งชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดจะต้องนำเสนออย่างละเอียดและเป็นจริงเท่านั้น สมาชิกจะต้องไม่แสดงกิริยาหยาบคาย หลอกลวง ชักชวนดึงดันสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าและชักนำไปในทางที่ผิดหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมและศีลธรรม
 5. สมาชิกทุกท่านที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหรือละเมิดตามข้อตกลงในสัญญาเป็นสมาชิก รวมทั้งข้อตกลงในคู่มือแนะนำธุรกิจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งทุกครั้งบริษัทฯ จะประกาศแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
 6. กรณีเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่าน ณ วันเวลาก็ได้ เมื่อมีหลักฐานชี้ชัดว่าท่านได้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับในหนังสือสัญญา หรือท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณสำหรับสมาชิกของบริษัทฯ ตลอดจนข้อตกลงในหนังสือที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยการลงโทษจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 7. สมาชิกท่านใดที่ถูกบริษัทฯ เพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ได้อีก และบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลประโยชน์ธรรมเนียมการสร้างสายงาน รางวัลและโบนัสต่างๆ สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่อยู่ในภาวการณ์ถูกเพิกถอนสิทธิ์และ บริษัทฯ ห้ามสมาชิกท่านนั้นแสดงตนเป็นสมาชิกของบริษัทฯ นับตั้งแต่ในระหว่างที่อยู่ในภาวะถูกเพิกถอนสิทธิ์
 8. หากสมาชิกท่านใดเสียชีวิตลง เอกสิทธิ์ในการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของผู้นั้นจะสิ้นสุดลง นอกเหนือจากจะมีทายาทในสายเลือดที่มีส่วนได้เสียหรือผู้จัดการมรดกตามกฎหมายที่สนใจจะดำเนินธุรกิจเป็นสมาชิกของบริษัทฯ กระทำได้โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครหรือหนังสือสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งแนบสำเนาใบมรณบัตรของผู้ตายมาด้วย ผู้มีสิทธิ์รับช่วงต่อจะมีสิทธิ์และมีข้อผูกพันเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ครบทุกประการโดยอัตโนมัติ
 9. สมาชิกทุกท่านจะต้องไม่จำหน่าย หรือพยายามจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับสมาชิกสายงานอื่นที่ไม่ใช่ผู้อยู่ภายใต้สายงานของตนโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะในการจัดประชุมการแสดงผลิตภัณฑ์ หรือการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 10. สมาชิกทุกท่านจะต้องไม่ชักชวนหรือแนะนำโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในสายงานของตน ถึงแม้ว่าจะให้ผลประโยชน์ร่วมต่อผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของบริษัทฯ ก็ตาม
 11. ห้ามสมาชิกทุกท่านทำการโฆษณาและส่งเสริมเอกสารสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริษัทฯ ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉลากหรือเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย นอกเสียจากจะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ บริษัทฯ เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพิมพ์ข้อความโฆษณาต่างๆ ภายใต้สิทธิ์และเครื่องหมายนี้แต่เพียงผู้เดียว
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์หรือคู่มือการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทฯ แนะนำและสนับสนุนให้สมาชิกของบริษัทจำหน่ายสินค้าในราคาขายปลีก ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้น ห้ามสมาชิกขายตัดราคา มิฉะนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎระเบียบจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกคนแรกเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ให้คำแนะนำในการขายและให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกในอนาคต ไม่ว่าบุคคลผู้คาดหวังว่าจะเป็นสมาชิกได้ยื่น ใบสมัครและหนังสือสัญญาการเป็นสมาชิกกี่ฉบับก็ตาม ชื่อของผู้สปอนเซอร์จะต้องเป็นผู้ที่เชิญคนแรกเท่านั้น หากแม้มีการขัดแย้งด้านสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะถือสิทธิ์เป็นผู้ให้การพิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียวและถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเอกฉันท์
 15. ผู้จำหน่ายอิสระที่ให้การสปอนเซอร์ต่อบุคคลใดก็ตามจะต้องให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและอบรมข้อมูลต่างๆ ด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ แผนรายได้และนโยบายการสนับสนุนของ
บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วยกัน

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.